Algemene voorwaarden
arrow_drop_up arrow_drop_down

ALGEMENE VOORWAARDEN

365 Business Tribe - 365 Business Tribe is een aanbieder van programma’s op het gebied van training, coaching en advies voor ondernemers. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van 365 Business Tribe volgt, stemt in met deze bepalingen.


Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s kunnen ook bijeenkomsten plaats vinden. 


Bijeenkomsten – Het kan zijn dat bij een programma’s van 365 Business Tribe  een of meer bijeenkomsten plaatsvinden. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden. 


Verhindering deelname programma - Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma - niet worden geannuleerd, tenzij 365 Business Tribe voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. 365 Business Tribe biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft 365 Business Tribe geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook - niet heeft bijgewoond.  


Overdragen - Een programma van 365 Business Tribe is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt 365 Business Tribe in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met 365 Business Tribe op te nemen.


Materiaal 365 Business Tribe – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij 365 Business Tribe hiervoor toestemming heeft gegeven.


Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van 365 Business Tribe. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij 365 Business Tribe.


Wijziging bijeenkomst - Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt 365 Business Tribe voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt 365 Business Tribe ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 


Aansprakelijkheid bijeenkomst - 365 Business Tribe spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is 365 Business Tribe alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van 365 Business Tribe is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor 365 Business Tribe verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van 365 Business Tribe, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is 365 Business Tribe niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.


Beelden bijeenkomsten - 365 Business Tribe kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. 365 Business Tribe heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.


Privacy –365 Business Tribe is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door te bellen naar 020-7009396 of een mail te sturen naar info@businesstribe.nl. 


Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt 365 Business Tribe om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen. 


365 Business Tribe maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • Salesforce: relatiebeheersysteem voor het opslaan van deelnemersgegevens;
  • Mollie: deze systemen regelen dat betalingen via de website kunnen worden gedaan;
  • Twinfield: in dit programma worden betalingen verwerkt;
  • Pardot: vanuit Pardot worden mailberichten verzonden;
  • Eventpartners: het systeem waarmee ticketregistraties uitgevoerd worden op bepaalde events;
  • Huddle; e-learning platform gericht op digitale programma’s en online community


365 Business Tribe neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. 365 Business Tribe neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt 365 Business Tribe dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 


Door fiscale regelgeving is 365 Business Tribe verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.


Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. 365 Business Tribe hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over 365 Business Tribe met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Laatst bijgewerkt op 10 april 2020